Dawn Wind and Evening Cherry Blossoms

Tổng quan
Thông tin chi tiết
  • Mã sản phẩm

    2028


  • Kích thước

    1220x2400mm


  • Dòng

    Màng thông thường


Vật liệu
  • Carbon Wall Panel